downtown1.jpgdowntown2.jpg

Cieľ

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre výmenu skúseností v oblasti teórie a praxe vyučovania prírodovedných predmetov. Stretnutia konferencie sú tematicky orientované na nasledovné oblasti:

  • Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (IBSE).
  • Prírodovedné kurikulum a jeho inovácie.
  • Príprava učiteľov prírodovedných predmetov a ich ďalšie vzdelávanie.
  • Inovácie, technológie a prístupy v prírodovednom vzdelávaní.
  • Metodologické aspekty výskumov v didaktikách prírodných vied.