downtown1.jpgdowntown2.jpg

Konferenčný poplatok

 

Platba konferenčného poplatku

1. termín

do 30. apríla 2019

2. termín

do 15. mája 2019

3. termín

do 25. júna 2019

 

Akademickí zamestnanci

 

 

130 €

 

 

150 €

 

 

170 €

 

Študenti a učitelia základných a stredných škôl

 

80 €

 

 

100 €

 

 

120 €

 

Konferenčný poplatok zahŕňa výdavky spojené s organizáciou konferencie, programom, občerstvením počas prestávok, obedmi (3x) a večerami (2x) počas konferencie, vydanie zborníka abstraktov a vydanie príspevkov. 

 

Realizácia platby

Konferenčný poplatok

  • hradí účastník podľa vyššie uvedenej tabuľky, na základe termínu, v ktorom poplatok uhradí,
  • za každý ďalší príspevok daného účastníka sa hradí + 30 €
  • v prípade ubytovania v Študentskom domove Petra Pázmaňa je potrebné ku konferenčnému poplatku uhradiť aj poplatok za ubytovanie podľa počtu nocí (15 €/1 noc)

 

Platobné údaje Trnavskej univerzity v Trnave

Pre tuzemské platby:

Číslo účtu platí pre tuzemské platby a platby zo zahraničia v rámci EÚ platené v EUR a  krajiny v systéme SEPA.

IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543

SWIFT: SPSRSKBA

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15,

Názov účtu príjemcu: Trnavská univerzita v Trnave

Variabilný symbol: 2527062019  (variabilný symbol je povinný údaj)

!!! Do správy pre príjemcu prosíme uviesť meno a priezvisko účastníka !!!

 

Pre zahraničné platby:

Platí len v prípade, ak budú platby v inej mene ako v EUR  a krajiny mimo systému SEPA.

IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543

SWIFT: SUBASKBX

Názov účtu príjemcu: Trnavská univerzita v Trnave

Adresa peňažného ústavu:

Všeobecná úverová banka, a. s.

Mlynské Nivy 1

829 90 Bratislava

Slovakia

Úplná adresa príjemcu:

Trnavská univerzita v Trnave

Pedagogická fakulta

Hornopotočná 23

918 43  Trnava